Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ


 

Việt Nam là thành viên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và là nước ký kết các hiệp định và thỏa thuận quốc tế khác nhau liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam được coi là đáp ứng các quy định của TRIPS, cung cấp khuôn khổ pháp lý cho việc đăng ký, thiết lập, bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT).

Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng hệ thống pháp luật của Việt Nam về sở hữu trí tuệ còn khá phức tạp. Các vấn đề liên quan đến quyền SHTT ở Việt Nam không tập trung trong một hoặc hai bộ luật. Chúng được điều chỉnh bởi các luật và quy định khác nhau tùy thuộc vào các khía cạnh khác nhau của quyền SHTT.

Một số thách thức điển hình thông thường bao gồm cách bảo vệ và thực thi đầy đủ các quyền SHTT.

 

 © 2021 Vietnam Connectivity

2985 Jalan Bukit Merah SMF Building, Singapore 159457
Phone: (65) 8833 8663
Email: contact@vietnamconnectivity.com

Open chat